Satsuki Senketsu

Satsuki Senketsu

My favourite anime character, Kiryuin Satsuki with Kamui senketsu^^
Made with japanese nibs, black ink, and red bic.